tirsdag, oktober 21, 2008

Operation Life

Operation Life er en lands­dækkende kam­pagne for kvali­tet og patient­sikker­hed på danske syge­huse, og hen­vender sig til alle syge­huse i Danmark.

IKAS

Intitut for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds­væsenet har det over­ordnede ansvar for Den Danske Kvalitets­models strategi, udvikling og plan­lægning, og IKAS skal fore­stå akkre­di­te­ringen af de om­fattede insti­tu­tioner og råd­give insti­tu­tio­nerne i akkre­di­te­rings­perioden.

søndag, oktober 19, 2008

European Resuscitation Council

ERC logo ERC's objectives are as follows:

  • to preserve life by improving standards of resuscitation in Europe and
  • to co-ordinate the activities of European organisations with a major interest in resuscitation medicine and emergency medical care.

Stayin' alive

Apropos hjerte-lunge-redning, så har amerikanske læger fundet ud af at …

… Bee Gees' hit fra 1977 “Stayin' Alive” er mere end bare en sang — den redder faktisk også liv, som titlen på sangen ironisk nok også antyder.

Rytmen i musikken er nemlig ideel til at følge, når man udfører hjerte­massage på patienter der har hjerte­stop. Det skriver BBC.

Ifølge en undersøgelse inde­holder Bee Gees' musik­nummer 103 slag pr. minut, hvilket er tæt på de 100 hjerte­slag i minuttet, som man skal give en patient.

Ifølge læge David Matlock er mange bange for at give hjerte­massage, fordi de ikke ved, hvor mange gange man skal trykke på en patient med hjerte­stop.
Tak til Kammerat Adam for linket.

torsdag, oktober 16, 2008

KOL.dk

KOL.dk er Danmarks Lungeforenings hjemmeside om sygdommen kol.

Globalt initiativ for KOL

GOLD er et inter­natio­nalt pro­gram — star­tet af førende lunge­eks­per­ter og who — med det for­mål at be­kæmpe kol-epidemien. GOLD ud­giver glo­bale ret­nings­linjer for ud­red­ning og be­hand­ling af kol, som er den aner­kendte stan­dard i hele verden. GOLD har osse intro­du­ceret Inter­natio­nal KOL-Dag, som i 2008 af­holdes ons­dag den 19. novem­ber.

Se osse GOLD International.

søndag, oktober 12, 2008

Hjertestarter

Formålet med hjerte­starter.dk er at ud­brede kend­skabet til og brugen af halv­auto­ma­tiske hjerte­startere (de­fi­bril­la­torer), for at øge antal­let af danskere (sic!) der over­lever et hjerte­stop.

Sundhedskvalitet

Sund­heds­kva­li­tet er ud­vik­let i et sam­arbejde mel­lem Sund­heds­styrel­sen og Inden­rigs- og Sund­heds­mini­ste­riet med det for­mål at under­støtte det frie syge­hus­valg og frem­me patient­ernes ind­drag­else i eget for­løb, ved at give ad­gang til rele­vante sta­tis­tiske op­lys­ninger.

På Sund­heds­kva­litet kan man sammen­ligne op­lys­ninger om kva­li­tet og ser­vice på landets syge­huse. Ved at vælge og sammen­ligne op­lys­ninger som ind­læg­gel­ses­varig­hed, antal gen­ind­læg­gel­ser, vente­tider, hygi­ejne, mv. kan man for en ræk­ke be­hand­linger se hvor­dan syge­husene pla­ce­rer sig i for­hold til hin­anden og lands­gennem­snit­tet.

Vælg sygdom/behandling

Vælg en syg­dom eller behand­ling og få en over­sigt over syge­huse og klinik­ker, der be­hand­ler syg­dom­men eller ud­fører behand­lingen.

Vælg nøgletal
Sammen­lign syge­huse ved at vælge mel­lem nøgle­tal som patient­til­freds­hed, hygi­ejne, vente­tid og mange flere. Nogle nøgle­tal knyt­ter sig til syge­husene, andre til be­hand­lingen af syg­domme.

Afgræns geografisk
Få over­sigt over syge­husene af­græn­set på af­standen til en adresse. Eller vælg at der kun skal vises offent­lige eller pri­vate syge­huse.

lørdag, oktober 11, 2008

Akutte medicinske tilstande

bogforside af
Ole Østergaard Thomsen,
Nina Gotfredsen,
Merete Hippe,
Mads Engelmann &
Christina Rostrup Kruuse

Akut­te medi­cin­ske til­stande er en klas­siker i kittel­lommen. Bogen er vel­egnet til hur­tig dia­gnos­tik og be­hand­ling af livs­truende medi­cin­ske syg­domme. Akutte medi­cin­ske til­stande har i mange år været uund­vær­lig for per­so­na­let der arbejder på landets skade­stuer, mod­tage­centre og inten­siv­afdel­inger.
7. udgave, 2. oplag, FADL Forlag, 2007.
ISBN 978-87-7749-466-6

Teknikker og procedurer

bogforside af
Helle Ploug Hansen

Hånd­bogen be­skri­ver og illu­stre­rer over 100 al­min­de­ligt fore­kom­mende tek­nik­ker og pro­ce­du­rer, som ind­går i de hand­linger syge­plejer­sker og syge­pleje­stude­rende ud­fører i prak­sis. Bogen er byg­get alfa­be­tisk op med korte og præ­cise be­skri­vel­ser af de nød­ven­dige uten­si­lier og af den prak­tiske ud­førelse. Sup­ple­ret med litte­ra­tur­for­slag til videre for­dyb­else.
1. udgave, 5. oplag, Munksgaard Danmark, 2007.
ISBN 978-87-628-0275-9

Blodprøver

bogforside af
Peter Fahmy &
Troels Bygum Knudsen

Blod­prøver er en bog, der i et klart og direkte sprog be­skriver an­vend­else, bag­grund og tolk­ning af de almin­de­lig­ste an­vend­te blod­prøver.
Bogen er ind­delt i tre dele: prak­tisk blod­prøve­tag­ning, en alfa­betisk op­slags­del samt en del der be­hand­ler ud­valgte organ­prøver og prøve­samlinger.
Bogens hoved­vægt er lagt på de kliniske rele­vante op­lys­ninger og vil kunne bruges som et værk­tøj i klinik­ken. Den pri­mære mål­gruppe er syge­plejer­sker, men også medicin­studerende, bio­analytikere og andre grup­per i sund­heds­væsenet kan drage nytte af bogen.
1. udgave, 4. oplag, Munksgaard Danmark, 2007.
ISBN 978-87-628-0377-0

fredag, oktober 10, 2008

Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Skill station Dims er en forsk­nings- og udvik­lings­enhed som ud­byder simu­la­tions­baserede kur­ser for sund­heds­fagligt per­so­nale, pri­mært læger og syge­plejer­sker. Dims er både enga­geret i medi­cinsk fag­lig ud­dan­nel­se og team­trænings­akti­vi­teter med det for­mål at øge kva­li­te­ten og sik­ker­heden i patient­behand­lingen.

tirsdag, oktober 07, 2008

Snak om KOL

Netværket for patienter med kol og på­rørende:

Snak om kol er et sam­arbejde mellem Dan­marks Lunge­forening, www.sund­hed.dk og Region Midt­jylland.

fredag, oktober 03, 2008

Håndhygiejne

Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne

Under­vis­nings­materialer om hygi­ejne i sund­heds­sektoren er et led i be­stræb­elserne på at reducere antal­let af syge­hus­infek­tioner.
Under­vis­nings­materialerne er baseret på litteratur­studier og på kva­li­ta­tive og kvan­ti­ta­tive under­søgelser.

Stikboksen

— et resursested om stikskader på sygehuse

Stikboksen er et værktøj primært for sikker­heds­repræ­sen­tanter, ledere og sikker­heds­ledere på syge­husene.

Hjemmesiden handler pri­mært om stik­uheld, men for­holder sig også til andre uheld hvor krop­pen bliver udsat for frem­med blod eller andet poten­tielt smitte­farligt materiale.

onsdag, oktober 01, 2008

Sygepleje til mennesker med diabetes

Bogomslag til ISBN 978-87-628-0172-1 Lis Kofoed Borrild & Lise Musaeus (red.)

Danske syge­plejer­sker har i et tvær­fag­ligt sam­arbejde gen­nem mange år­tier ud­viklet og syste­mati­seret viden om syge­pleje og be­hand­ling af dia­be­ti­kere. Bogen giver en grun­dig ind­føring heri. Alle for­fat­tere skriver på bag­grund af deres praksis og aktuelle viden i for­hold til dia­be­ti­ke­rens spe­ciel­le livs­vilkår og pro­blemer.
Bogens mål­gruppe er både syge­pleje­stude­rende og syge­plejer­sker samt andre pro­fes­sio­nelle i sund­heds­væsenet, der har kontakt med dia­be­ti­kere i deres kliniske praksis.

Diabetes udgør et stigende sund­heds­problem i hele verden. Syg­dom­men og be­hand­lingen er der­for en stor ud­for­dring for alle be­hand­lere inden for sund­heds­væsenet. Flere store studier viser i dag at tid­lig op­sporing, be­hand­ling og fore­byg­gende ind­sats over for følge­syg­dom­mene har en med­men­neske­lig og sam­funds­mæssig effekt.
1. udgave, 2. oplag (2007)
ISBN 978-87-628-0172-1

torsdag, september 25, 2008

Nordic Nutrition Recommendations 2004

Nordic Nutrition Recommendations 2004 Integrating nutrition and physical activity

The Nordic countries have for several decades collab­orated in setting guide­lines for diet­ary compos­ition and recom­mended intakes of nutrients. This 4th edition, NNR 2004, contains a summary, presented in chapters 1 and 2, while the sub­sequent chapters provide the scien­tific back­ground document­ation. Recommend­ations have been changed only when strong scien­tific evidence has evolved since the 3rd edition. A Nordic per­spect­ive has been accounted for in setting the recommend­ations.

A chapter on physical activity has been added and inter­action with physical activity has been taken into account for the individual nutrient recommend­ations wherever appropriate. The chapters on energy require­ment, eating pattern, anti­oxidants and breast­feeding have been reviewed and updated and a new chapter on food-based recommend­ations included.

The primary aim of the NNR 2004 report is to present the scien­tific back­ground of the Nordic Nutrition Recommend­ations and their applic­ation. In addition the report can be used as a complement to text books in the field of nutrition, but it is not attempting to give a compre­hensive overview of meta­bolism, physio­logy and clinical aspects of each nutrient or topic.

A secondary aim for NNR 2004 is to function as a basis for national recommend­ations adopted individually by the Nordic countries.
ISBN 92-893-1062-6

onsdag, september 24, 2008

Et godt liv med slidgigt

Hvis man spiser forkert og motionerer for lidt, kan slid­gigten følge med. Derfor gælder det om at leve sit liv for­nuftigt.

dvd'en “Et godt liv med slidgigt” for­tæl­les der på fem sprog om de gode vaner, der kan fore­bygge slid­gigt og mod­virke at syg­dom­men for­vær­res.

Filmene kan ses på Gigt­forening­ens hjemme­side.

onsdag, september 17, 2008

Autorisation af social- og sundhedsassistenter

Den 12. juni 2008 vedtog Folke­tinget at der pr. 1. oktober 2008 ind­føres en auto­risa­tions­ord­ning for social- og sund­heds­assi­stenter, hvil­ket betyder at alle med en dansk eller uden­landsk uddan­nelse som social– og sund­heds­assi­stent kan søge om auto­risa­tion.

Loven med­fører at kun per­soner der har auto­risa­tion som social- og sund­heds­assi­stent, må kalde sig social- og sund­heds­assi­stent.

I perioden 1. oktober 2008 – 1. oktober 2009 er det muligt for tid­ligere ud­dan­nede social- og sund­heds­assi­stenter at søge om Sund­heds­styrel­sens auto­risa­tion. Social– og sund­heds­assi­stenter der er ud­dan­net efter 1. oktober 2008 kan søge om auto­risa­tion umiddel­bart efter be­stået eksamen.

Der bliver et gebyr på 287 kr. for at søge om autorisation.

Der kan søges om auto­risa­tion fra den 1. oktober 2008, hvor der vil være ansøg­nings­skema, vej­led­ning og øvrig informa­tion hos Sund­heds­styrel­sen.

onsdag, september 10, 2008

Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus

Birtha Hansen, Grete Kirketerp, Gitte Ehlers, Elisabeth Nordentoft og Grethe Hansen (2006): Evidens­baserede kliniske retnings­linjer for injek­tion af insulin til voksne med diabetes mellitus

Hæftet indeholder

Metode, fore­komst af dia­betes melli­tus, behand­ling af dia­betes melli­tus, hudens op­byg­ning og funk­tion, insulin­behand­ling og insulin­typer, injek­tions­steder, adherence, insulin­injek­tions­proces­sen, injek­tions­vinkel, valg af nåle­længde, afsprit­ning af huden før injek­tion, gen­brug af insulin­nåle til pen­systemer, bort­skaf­felse af nåle og insulin­penne, infek­tions­risiko, gene­relle retnings­linjer for injek­tion af insulin til voksne samt litteratur­liste og bilag.
Isbn 87-7266-298-0

tirsdag, september 09, 2008

DanMap

“The Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme (DANMAP) was established by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries and the Danish Ministry of Health in 1995. The objectives of the programme are to
  • monitor the occurrence of antimicrobial resistance
  • monitor consumption of antimicrobial agents
  • investigate associations between use of antimicrobial agents in animals and humans and occurrence of resistance among bacteria from animals, foods, and humans
DANMAP report annually on the occurrence of antimicrobial resistance in zoonotic, indicator, and pathogenic bacteria from animals, foods, and humans in Denmark.”

søndag, september 07, 2008

Rusmidlernes biologi

— om hjernen, sprut og stoffer

Resumé:

De fleste unge har prøvet at drikke alkohol og en mindre del har eks­peri­men­teret med ille­gale stof­fer. Mange vil kunne nikke gen­kendende til for­nem­melsen af ikke at have kontrol over sine bevægel­ser og føle sig over­modig efter et par øl. Men hvor­for rea­gerer man som man gør, når man er beruset? På trods af et højt oplys­nings­niveau og person­lige erfaringer med rus­midler, er det de færreste, der (selv i ædru til­stand) ved, hvad rus­midlerne egent­lig gør ved kroppen og hjernen. I »Rusmidlernes biologi« beskriver for­fatteren, special­læge i psykiatri Henrik Rindom, hvor­dan rus­midlerne på­virker den menneske­lige organisme.

tirsdag, august 26, 2008

Endokrinologisk Afd., Herlev

Medicinsk Endo­krino­logisk Afdeling J har en selv­stændig hjemme­side med afdelingens anbefalede vej­led­ninger. Vej­led­ningerne om­handler blandt andet under­søgelse og behand­ling af endo­krino­logiske og intern medi­cinske lidel­ser som fx sukker­syge, struma, knogle­skørhed eller ryger­lunger.

lørdag, april 19, 2008

Blodsukkerregistrering

www.blodsukker.info kan man gratis bestille et regne­ark der auto­matisk farve­lægger tallene for blod­sukker­registre­ring indenfor de grænser der er aftalt med behandleren.

Idéen med et farve­lagt regne­ark ser prak­tisk ud, men det virker lidt fjollet at regne­arket ikke blot ligger til down­load, brugs­model­beskyttelses­ansøg­ning eller ej…

onsdag, februar 27, 2008

Spiseforstyrrelser og selvskade

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.