torsdag, september 25, 2008

Nordic Nutrition Recommendations 2004

Nordic Nutrition Recommendations 2004 Integrating nutrition and physical activity

The Nordic countries have for several decades collab­orated in setting guide­lines for diet­ary compos­ition and recom­mended intakes of nutrients. This 4th edition, NNR 2004, contains a summary, presented in chapters 1 and 2, while the sub­sequent chapters provide the scien­tific back­ground document­ation. Recommend­ations have been changed only when strong scien­tific evidence has evolved since the 3rd edition. A Nordic per­spect­ive has been accounted for in setting the recommend­ations.

A chapter on physical activity has been added and inter­action with physical activity has been taken into account for the individual nutrient recommend­ations wherever appropriate. The chapters on energy require­ment, eating pattern, anti­oxidants and breast­feeding have been reviewed and updated and a new chapter on food-based recommend­ations included.

The primary aim of the NNR 2004 report is to present the scien­tific back­ground of the Nordic Nutrition Recommend­ations and their applic­ation. In addition the report can be used as a complement to text books in the field of nutrition, but it is not attempting to give a compre­hensive overview of meta­bolism, physio­logy and clinical aspects of each nutrient or topic.

A secondary aim for NNR 2004 is to function as a basis for national recommend­ations adopted individually by the Nordic countries.
ISBN 92-893-1062-6

onsdag, september 24, 2008

Et godt liv med slidgigt

Hvis man spiser forkert og motionerer for lidt, kan slid­gigten følge med. Derfor gælder det om at leve sit liv for­nuftigt.

dvd'en “Et godt liv med slidgigt” for­tæl­les der på fem sprog om de gode vaner, der kan fore­bygge slid­gigt og mod­virke at syg­dom­men for­vær­res.

Filmene kan ses på Gigt­forening­ens hjemme­side.

onsdag, september 17, 2008

Autorisation af social- og sundhedsassistenter

Den 12. juni 2008 vedtog Folke­tinget at der pr. 1. oktober 2008 ind­føres en auto­risa­tions­ord­ning for social- og sund­heds­assi­stenter, hvil­ket betyder at alle med en dansk eller uden­landsk uddan­nelse som social– og sund­heds­assi­stent kan søge om auto­risa­tion.

Loven med­fører at kun per­soner der har auto­risa­tion som social- og sund­heds­assi­stent, må kalde sig social- og sund­heds­assi­stent.

I perioden 1. oktober 2008 – 1. oktober 2009 er det muligt for tid­ligere ud­dan­nede social- og sund­heds­assi­stenter at søge om Sund­heds­styrel­sens auto­risa­tion. Social– og sund­heds­assi­stenter der er ud­dan­net efter 1. oktober 2008 kan søge om auto­risa­tion umiddel­bart efter be­stået eksamen.

Der bliver et gebyr på 287 kr. for at søge om autorisation.

Der kan søges om auto­risa­tion fra den 1. oktober 2008, hvor der vil være ansøg­nings­skema, vej­led­ning og øvrig informa­tion hos Sund­heds­styrel­sen.

onsdag, september 10, 2008

Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus

Birtha Hansen, Grete Kirketerp, Gitte Ehlers, Elisabeth Nordentoft og Grethe Hansen (2006): Evidens­baserede kliniske retnings­linjer for injek­tion af insulin til voksne med diabetes mellitus

Hæftet indeholder

Metode, fore­komst af dia­betes melli­tus, behand­ling af dia­betes melli­tus, hudens op­byg­ning og funk­tion, insulin­behand­ling og insulin­typer, injek­tions­steder, adherence, insulin­injek­tions­proces­sen, injek­tions­vinkel, valg af nåle­længde, afsprit­ning af huden før injek­tion, gen­brug af insulin­nåle til pen­systemer, bort­skaf­felse af nåle og insulin­penne, infek­tions­risiko, gene­relle retnings­linjer for injek­tion af insulin til voksne samt litteratur­liste og bilag.
Isbn 87-7266-298-0

tirsdag, september 09, 2008

DanMap

“The Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme (DANMAP) was established by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries and the Danish Ministry of Health in 1995. The objectives of the programme are to
  • monitor the occurrence of antimicrobial resistance
  • monitor consumption of antimicrobial agents
  • investigate associations between use of antimicrobial agents in animals and humans and occurrence of resistance among bacteria from animals, foods, and humans
DANMAP report annually on the occurrence of antimicrobial resistance in zoonotic, indicator, and pathogenic bacteria from animals, foods, and humans in Denmark.”

søndag, september 07, 2008

Rusmidlernes biologi

— om hjernen, sprut og stoffer

Resumé:

De fleste unge har prøvet at drikke alkohol og en mindre del har eks­peri­men­teret med ille­gale stof­fer. Mange vil kunne nikke gen­kendende til for­nem­melsen af ikke at have kontrol over sine bevægel­ser og føle sig over­modig efter et par øl. Men hvor­for rea­gerer man som man gør, når man er beruset? På trods af et højt oplys­nings­niveau og person­lige erfaringer med rus­midler, er det de færreste, der (selv i ædru til­stand) ved, hvad rus­midlerne egent­lig gør ved kroppen og hjernen. I »Rusmidlernes biologi« beskriver for­fatteren, special­læge i psykiatri Henrik Rindom, hvor­dan rus­midlerne på­virker den menneske­lige organisme.