tirsdag, oktober 21, 2008

Operation Life

Operation Life er en lands­dækkende kam­pagne for kvali­tet og patient­sikker­hed på danske syge­huse, og hen­vender sig til alle syge­huse i Danmark.

IKAS

Intitut for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds­væsenet har det over­ordnede ansvar for Den Danske Kvalitets­models strategi, udvikling og plan­lægning, og IKAS skal fore­stå akkre­di­te­ringen af de om­fattede insti­tu­tioner og råd­give insti­tu­tio­nerne i akkre­di­te­rings­perioden.

søndag, oktober 19, 2008

European Resuscitation Council

ERC logo ERC's objectives are as follows:

  • to preserve life by improving standards of resuscitation in Europe and
  • to co-ordinate the activities of European organisations with a major interest in resuscitation medicine and emergency medical care.

Stayin' alive

Apropos hjerte-lunge-redning, så har amerikanske læger fundet ud af at …

… Bee Gees' hit fra 1977 “Stayin' Alive” er mere end bare en sang — den redder faktisk også liv, som titlen på sangen ironisk nok også antyder.

Rytmen i musikken er nemlig ideel til at følge, når man udfører hjerte­massage på patienter der har hjerte­stop. Det skriver BBC.

Ifølge en undersøgelse inde­holder Bee Gees' musik­nummer 103 slag pr. minut, hvilket er tæt på de 100 hjerte­slag i minuttet, som man skal give en patient.

Ifølge læge David Matlock er mange bange for at give hjerte­massage, fordi de ikke ved, hvor mange gange man skal trykke på en patient med hjerte­stop.
Tak til Kammerat Adam for linket.

torsdag, oktober 16, 2008

KOL.dk

KOL.dk er Danmarks Lungeforenings hjemmeside om sygdommen kol.

Globalt initiativ for KOL

GOLD er et inter­natio­nalt pro­gram — star­tet af førende lunge­eks­per­ter og who — med det for­mål at be­kæmpe kol-epidemien. GOLD ud­giver glo­bale ret­nings­linjer for ud­red­ning og be­hand­ling af kol, som er den aner­kendte stan­dard i hele verden. GOLD har osse intro­du­ceret Inter­natio­nal KOL-Dag, som i 2008 af­holdes ons­dag den 19. novem­ber.

Se osse GOLD International.

søndag, oktober 12, 2008

Hjertestarter

Formålet med hjerte­starter.dk er at ud­brede kend­skabet til og brugen af halv­auto­ma­tiske hjerte­startere (de­fi­bril­la­torer), for at øge antal­let af danskere (sic!) der over­lever et hjerte­stop.

Sundhedskvalitet

Sund­heds­kva­li­tet er ud­vik­let i et sam­arbejde mel­lem Sund­heds­styrel­sen og Inden­rigs- og Sund­heds­mini­ste­riet med det for­mål at under­støtte det frie syge­hus­valg og frem­me patient­ernes ind­drag­else i eget for­løb, ved at give ad­gang til rele­vante sta­tis­tiske op­lys­ninger.

På Sund­heds­kva­litet kan man sammen­ligne op­lys­ninger om kva­li­tet og ser­vice på landets syge­huse. Ved at vælge og sammen­ligne op­lys­ninger som ind­læg­gel­ses­varig­hed, antal gen­ind­læg­gel­ser, vente­tider, hygi­ejne, mv. kan man for en ræk­ke be­hand­linger se hvor­dan syge­husene pla­ce­rer sig i for­hold til hin­anden og lands­gennem­snit­tet.

Vælg sygdom/behandling

Vælg en syg­dom eller behand­ling og få en over­sigt over syge­huse og klinik­ker, der be­hand­ler syg­dom­men eller ud­fører behand­lingen.

Vælg nøgletal
Sammen­lign syge­huse ved at vælge mel­lem nøgle­tal som patient­til­freds­hed, hygi­ejne, vente­tid og mange flere. Nogle nøgle­tal knyt­ter sig til syge­husene, andre til be­hand­lingen af syg­domme.

Afgræns geografisk
Få over­sigt over syge­husene af­græn­set på af­standen til en adresse. Eller vælg at der kun skal vises offent­lige eller pri­vate syge­huse.

lørdag, oktober 11, 2008

Akutte medicinske tilstande

bogforside af
Ole Østergaard Thomsen,
Nina Gotfredsen,
Merete Hippe,
Mads Engelmann &
Christina Rostrup Kruuse

Akut­te medi­cin­ske til­stande er en klas­siker i kittel­lommen. Bogen er vel­egnet til hur­tig dia­gnos­tik og be­hand­ling af livs­truende medi­cin­ske syg­domme. Akutte medi­cin­ske til­stande har i mange år været uund­vær­lig for per­so­na­let der arbejder på landets skade­stuer, mod­tage­centre og inten­siv­afdel­inger.
7. udgave, 2. oplag, FADL Forlag, 2007.
ISBN 978-87-7749-466-6

Teknikker og procedurer

bogforside af
Helle Ploug Hansen

Hånd­bogen be­skri­ver og illu­stre­rer over 100 al­min­de­ligt fore­kom­mende tek­nik­ker og pro­ce­du­rer, som ind­går i de hand­linger syge­plejer­sker og syge­pleje­stude­rende ud­fører i prak­sis. Bogen er byg­get alfa­be­tisk op med korte og præ­cise be­skri­vel­ser af de nød­ven­dige uten­si­lier og af den prak­tiske ud­førelse. Sup­ple­ret med litte­ra­tur­for­slag til videre for­dyb­else.
1. udgave, 5. oplag, Munksgaard Danmark, 2007.
ISBN 978-87-628-0275-9

Blodprøver

bogforside af
Peter Fahmy &
Troels Bygum Knudsen

Blod­prøver er en bog, der i et klart og direkte sprog be­skriver an­vend­else, bag­grund og tolk­ning af de almin­de­lig­ste an­vend­te blod­prøver.
Bogen er ind­delt i tre dele: prak­tisk blod­prøve­tag­ning, en alfa­betisk op­slags­del samt en del der be­hand­ler ud­valgte organ­prøver og prøve­samlinger.
Bogens hoved­vægt er lagt på de kliniske rele­vante op­lys­ninger og vil kunne bruges som et værk­tøj i klinik­ken. Den pri­mære mål­gruppe er syge­plejer­sker, men også medicin­studerende, bio­analytikere og andre grup­per i sund­heds­væsenet kan drage nytte af bogen.
1. udgave, 4. oplag, Munksgaard Danmark, 2007.
ISBN 978-87-628-0377-0

fredag, oktober 10, 2008

Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Skill station Dims er en forsk­nings- og udvik­lings­enhed som ud­byder simu­la­tions­baserede kur­ser for sund­heds­fagligt per­so­nale, pri­mært læger og syge­plejer­sker. Dims er både enga­geret i medi­cinsk fag­lig ud­dan­nel­se og team­trænings­akti­vi­teter med det for­mål at øge kva­li­te­ten og sik­ker­heden i patient­behand­lingen.

tirsdag, oktober 07, 2008

Snak om KOL

Netværket for patienter med kol og på­rørende:

Snak om kol er et sam­arbejde mellem Dan­marks Lunge­forening, www.sund­hed.dk og Region Midt­jylland.

fredag, oktober 03, 2008

Håndhygiejne

Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne

Under­vis­nings­materialer om hygi­ejne i sund­heds­sektoren er et led i be­stræb­elserne på at reducere antal­let af syge­hus­infek­tioner.
Under­vis­nings­materialerne er baseret på litteratur­studier og på kva­li­ta­tive og kvan­ti­ta­tive under­søgelser.

Stikboksen

— et resursested om stikskader på sygehuse

Stikboksen er et værktøj primært for sikker­heds­repræ­sen­tanter, ledere og sikker­heds­ledere på syge­husene.

Hjemmesiden handler pri­mært om stik­uheld, men for­holder sig også til andre uheld hvor krop­pen bliver udsat for frem­med blod eller andet poten­tielt smitte­farligt materiale.

onsdag, oktober 01, 2008

Sygepleje til mennesker med diabetes

Bogomslag til ISBN 978-87-628-0172-1 Lis Kofoed Borrild & Lise Musaeus (red.)

Danske syge­plejer­sker har i et tvær­fag­ligt sam­arbejde gen­nem mange år­tier ud­viklet og syste­mati­seret viden om syge­pleje og be­hand­ling af dia­be­ti­kere. Bogen giver en grun­dig ind­føring heri. Alle for­fat­tere skriver på bag­grund af deres praksis og aktuelle viden i for­hold til dia­be­ti­ke­rens spe­ciel­le livs­vilkår og pro­blemer.
Bogens mål­gruppe er både syge­pleje­stude­rende og syge­plejer­sker samt andre pro­fes­sio­nelle i sund­heds­væsenet, der har kontakt med dia­be­ti­kere i deres kliniske praksis.

Diabetes udgør et stigende sund­heds­problem i hele verden. Syg­dom­men og be­hand­lingen er der­for en stor ud­for­dring for alle be­hand­lere inden for sund­heds­væsenet. Flere store studier viser i dag at tid­lig op­sporing, be­hand­ling og fore­byg­gende ind­sats over for følge­syg­dom­mene har en med­men­neske­lig og sam­funds­mæssig effekt.
1. udgave, 2. oplag (2007)
ISBN 978-87-628-0172-1