lørdag, oktober 11, 2008

Blodprøver

bogforside af
Peter Fahmy &
Troels Bygum Knudsen

Blod­prøver er en bog, der i et klart og direkte sprog be­skriver an­vend­else, bag­grund og tolk­ning af de almin­de­lig­ste an­vend­te blod­prøver.
Bogen er ind­delt i tre dele: prak­tisk blod­prøve­tag­ning, en alfa­betisk op­slags­del samt en del der be­hand­ler ud­valgte organ­prøver og prøve­samlinger.
Bogens hoved­vægt er lagt på de kliniske rele­vante op­lys­ninger og vil kunne bruges som et værk­tøj i klinik­ken. Den pri­mære mål­gruppe er syge­plejer­sker, men også medicin­studerende, bio­analytikere og andre grup­per i sund­heds­væsenet kan drage nytte af bogen.
1. udgave, 4. oplag, Munksgaard Danmark, 2007.
ISBN 978-87-628-0377-0

Ingen kommentarer: