fredag, oktober 10, 2008

Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Skill station Dims er en forsk­nings- og udvik­lings­enhed som ud­byder simu­la­tions­baserede kur­ser for sund­heds­fagligt per­so­nale, pri­mært læger og syge­plejer­sker. Dims er både enga­geret i medi­cinsk fag­lig ud­dan­nel­se og team­trænings­akti­vi­teter med det for­mål at øge kva­li­te­ten og sik­ker­heden i patient­behand­lingen.

Ingen kommentarer: