søndag, oktober 12, 2008

Sundhedskvalitet

Sund­heds­kva­li­tet er ud­vik­let i et sam­arbejde mel­lem Sund­heds­styrel­sen og Inden­rigs- og Sund­heds­mini­ste­riet med det for­mål at under­støtte det frie syge­hus­valg og frem­me patient­ernes ind­drag­else i eget for­løb, ved at give ad­gang til rele­vante sta­tis­tiske op­lys­ninger.

På Sund­heds­kva­litet kan man sammen­ligne op­lys­ninger om kva­li­tet og ser­vice på landets syge­huse. Ved at vælge og sammen­ligne op­lys­ninger som ind­læg­gel­ses­varig­hed, antal gen­ind­læg­gel­ser, vente­tider, hygi­ejne, mv. kan man for en ræk­ke be­hand­linger se hvor­dan syge­husene pla­ce­rer sig i for­hold til hin­anden og lands­gennem­snit­tet.

Vælg sygdom/behandling

Vælg en syg­dom eller behand­ling og få en over­sigt over syge­huse og klinik­ker, der be­hand­ler syg­dom­men eller ud­fører behand­lingen.

Vælg nøgletal
Sammen­lign syge­huse ved at vælge mel­lem nøgle­tal som patient­til­freds­hed, hygi­ejne, vente­tid og mange flere. Nogle nøgle­tal knyt­ter sig til syge­husene, andre til be­hand­lingen af syg­domme.

Afgræns geografisk
Få over­sigt over syge­husene af­græn­set på af­standen til en adresse. Eller vælg at der kun skal vises offent­lige eller pri­vate syge­huse.

Ingen kommentarer: