onsdag, oktober 01, 2008

Sygepleje til mennesker med diabetes

Bogomslag til ISBN 978-87-628-0172-1 Lis Kofoed Borrild & Lise Musaeus (red.)

Danske syge­plejer­sker har i et tvær­fag­ligt sam­arbejde gen­nem mange år­tier ud­viklet og syste­mati­seret viden om syge­pleje og be­hand­ling af dia­be­ti­kere. Bogen giver en grun­dig ind­føring heri. Alle for­fat­tere skriver på bag­grund af deres praksis og aktuelle viden i for­hold til dia­be­ti­ke­rens spe­ciel­le livs­vilkår og pro­blemer.
Bogens mål­gruppe er både syge­pleje­stude­rende og syge­plejer­sker samt andre pro­fes­sio­nelle i sund­heds­væsenet, der har kontakt med dia­be­ti­kere i deres kliniske praksis.

Diabetes udgør et stigende sund­heds­problem i hele verden. Syg­dom­men og be­hand­lingen er der­for en stor ud­for­dring for alle be­hand­lere inden for sund­heds­væsenet. Flere store studier viser i dag at tid­lig op­sporing, be­hand­ling og fore­byg­gende ind­sats over for følge­syg­dom­mene har en med­men­neske­lig og sam­funds­mæssig effekt.
1. udgave, 2. oplag (2007)
ISBN 978-87-628-0172-1

Ingen kommentarer: