lørdag, oktober 11, 2008

Teknikker og procedurer

bogforside af
Helle Ploug Hansen

Hånd­bogen be­skri­ver og illu­stre­rer over 100 al­min­de­ligt fore­kom­mende tek­nik­ker og pro­ce­du­rer, som ind­går i de hand­linger syge­plejer­sker og syge­pleje­stude­rende ud­fører i prak­sis. Bogen er byg­get alfa­be­tisk op med korte og præ­cise be­skri­vel­ser af de nød­ven­dige uten­si­lier og af den prak­tiske ud­førelse. Sup­ple­ret med litte­ra­tur­for­slag til videre for­dyb­else.
1. udgave, 5. oplag, Munksgaard Danmark, 2007.
ISBN 978-87-628-0275-9

Ingen kommentarer: