lørdag, april 27, 2013

Medicinpriser

På medicinpriser.dk kan man bl.a. søge oplysninger om:
  • Priser på medicin (opdateres hver 14. dag)
  • Tilskudsydelser på de enkelte lægemidler (opdateres daglig)
  • Prisudvikling siden 1998
  • Vejledende beregning af egenbetaling

Dansk Patient-Sikkerheds-Database

Dansk Patient-Sikkerheds-Database er sundheds­væsnets rapporterings­system, hvor man kan ind­rapportere util­sigtede hændelser (“uth'er”).
Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skade­voldende eller kunne have været skade­voldende. En util­sigtet hændelse om­fatter en begiven­hed, der fore­kommer i forbind­else med sund­heds­faglig virk­somhed, herunder præ­hospital ind­sats eller i forbind­else med for­syning af og informa­tion om læge­midler.