lørdag, april 27, 2013

Dansk Patient-Sikkerheds-Database

Dansk Patient-Sikkerheds-Database er sundheds­væsnets rapporterings­system, hvor man kan ind­rapportere util­sigtede hændelser (“uth'er”).
Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skade­voldende eller kunne have været skade­voldende. En util­sigtet hændelse om­fatter en begiven­hed, der fore­kommer i forbind­else med sund­heds­faglig virk­somhed, herunder præ­hospital ind­sats eller i forbind­else med for­syning af og informa­tion om læge­midler.

Ingen kommentarer: